Protecció de dades sol licitants d’ocupació

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable: URCOTEX INMOBILIARIA, SLU (en endavant “l’empresa”).

Dades de contacte de L’EMPRESA i del Delegat de Protecció de Dades: C / Tres Torres 42-08.017 Barcelona, ​​i correu electrònic urcotex@urcotex.com.

CIF: B08948267.

L’EMPRESA, com a responsable del tractament, informa al sol·licitant que les dades personals facilitades són recollides amb la finalitat de gestionar els processos de selecció, així com de mantenir-lo informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en la nostra organització.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins a l’adjudicació d’un lloc de treball, fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació o durant un període màxim d’1 any des de la seva recollida. Passat aquest període seran destruïdes.

L’objecte del tractament és l’interès legítim de L’EMPRESA per gestionar els processos de selecció, és per això que, amb l’acceptació del present avís, el sol·licitant consent el tractament de les seves dades.

L’informem que les seves dades podran ser transferides a països fora de l’àmbit de l’Espai Econòmic Europeu per motius d’infraestructura dels sistemes de la informació de l’empresa.

El sol·licitant té dret a obtenir confirmació sobre si a l’EMPRESA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. El sol·licitant té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’EMPRESA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

El sol·licitant pot exercir els seus drets:

  • Mitjançant escrit dirigit a l’EMPRESA, C / Tres Torres 42-08.017 Barcelona, ​​referència “Protecció de Dades”.
  • Mitjançant correu electrònic a l’adreça urcotex@urcotex.com posant en l’assumpte “Protecció de Dades”.

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Volver a arriba